صفحه اصلی > کارخانه ها  

شرکت سیلیس آرا

آدرس:اتوبان قزوین -زنجان ،شمال خروجی شهرستان خرم دره ،جاده ویستان،جنب رودخانه قوری چای

تلفن:02435582133-9

دورنگار:02435582130

شرکت ایران کانسار

آدرس:قزوین کیلومتر 14 جاده بوئین زهرا مجتمع صنعتی لیا صندوق پستی 341850846

تلفن:02833453319-20

دورنگار:02833453300

شرکت معدنی کانسار نسوز رازی

آدرس:قزوین کیلومتر 14 جاده بوئین زهرا مجتمع صنعتی لیا صندوق پستی 341850846

تلفن:02833453319-20

دورنگار:02833453300

شرکت معدنکاران نسوز

آدرس:اتوبان قزوین زنجان شمال خروجی شهرستان خرم دره -جاده ویستان،جنب رودخانه قوری چای

تلفن :02435582203

دورنگار:02435582200

شرکت کاویان سیلیس کانسار

آدرس:اتوبان قزوین-زنجان ،شمال خروجی شهرستان خرم دره،جاده ویستان ،جنب رودخانه قوری چای

تلفن:02435582101-4

دورنگار:024355822105

شرکت کانسار ترابر جاویدان

آدرس:اتوبان قزوین -زنجان ،شمال خروجی شهرستان خرم دره ،جاده ویستان،جنب رودخانه قوری چای (جنب کارخانه معدنکاران نسوز)

تلفن:02435582044-8

دورنگار:02435583048